Statut Udruge Ritam srca

# Promicanje i unapređenje spoznaja o bolestima srca i krvnih žila.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/2014, 70/17 i 98/19), Skupština Hrvatske udruge za aritmije „Ritam srca“ na sjednici održanoj 15. veljače 2021. godine u Zagrebu,
donijela je

STATUT

Hrvatske udruge za aritmije „Ritam srca“  

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; , izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Hrvatsku udrugu za aritmije „Ritam srca“.

Članak 2.   

Naziv udruge glasi: Hrvatska udruga za aritmije „Ritam srca“ (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv Udruge glasi: Ritam srca Hrvatska.

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Croatian Association for Arrhythmias “Heart Rhythm”.

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Heart Rhythm.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Hrvatska udruga za aritmije „Ritam srca  je neprofitna pravna osoba te je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 4.

Udrugu zastupa predsjednik, odnosno prvi i drugi dopredsjednik sukladno odredbama ovog Statuta, pojedinačno i samostalno.

U slučaju spriječenosti prethodno navedenih osoba, Upravni odbor udruge može ovlastiti za zastupanje i drugu osobu iz redova redovitih članova Udruge.

Članak 5.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm koji je obodno ispisan punim nazivom Udruge na hrvatskom i engleskom jeziku, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Udruge.

II. CILJ/EVI, PODRUČJE/A DJELOVANJA, DJELATNOSTI UDRUGE I CILJANA/E SKUPINA/E
Ciljevi Udruge
Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju:

 • promicanja, razvitka i unaprjeđenja preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja osoba sa srčanim aritmijama, kao i drugih srčano-žilnih bolesti.
 • pružanja savjetodavne potpore bolesnicima s problemima rada srca, kardiovaskularnih i cerebralnih bolesti, krvnog tlaka i protoka krvi;
 • stvaranja i promicanja uvjeta za što kvalitetniji život osoba s bolestima srca i krvožilnog sustava;
 • senzibiliziranja javnosti na očuvanju zdravlja srca i poticanja na aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od bolesti srca i krvožilnog sustava;
Područje/a djelovanja sukladno ciljevima Udruge
Članak 7.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima iz članka 6. ovog Statuta jest:

 • socijalna djelatnost: socijalna pomoć i podrška, socijalne usluge;
 • obrazovanje, znanost i istraživanje; znanost, stručni rad i istraživanje;
 • zaštita zdravlja: preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja; ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja
 • ljudska prava;
 • međunarodna suradnja: razvojna suradnja, unapređenje zdravlja.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge
Članak 8.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • promicanje i unapređenje spoznaja o bolestima srca i krvnih žila;
 • edukacija šire javnosti kao i liječnika primarne zdravstvene zaštite o potrebi što ranijeg prepoznavanja simptoma bolesti srca;
 • suradnja s odgovarajućim državnim i lokalnim tijelima glede unapređenja zdravstvene zaštite srčanih bolesnika;
 • suradnja s nadležnim državnim tijelima, lokalnom upravom i samoupravom, sa stručnim službama, fondovima, tvrtkama, ustanovama i ostalim udrugama.
 • izrada, priprema i provođenje projekata vezanih uz srčane aritmije i druge krvno žilne bolesti
 • organiziranje tribina, stručnih predavanja, seminara, konferencija i ostalih oblika edukacije i informiranja o rizicima bolesti srca i krvožilnog sustava te o prevladavanju posljedica bolesti srca i krvožilnog sustava;
 • organiziranje manifestacija povodom obilježavanja Svjetskog dana srca, Tjedna kretanja i sličnih događaja,
 • osnivanje podružnica Udruge u drugim gradovima i općinama RH;
 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova;
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama, pravnim i fizičkim osobama koje podupiru rad Udruge;
 • izrada web stranice, izdavanje knjiga, časopisa i drugih tiskovina iz područja svoje djelatnosti, audio-video i multimedijskih materijala, digitalnih sadržaja i aplikacija.
 • obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja Udruge utvrđenih Statutom sukladno zakonu.
Gospodarske djelatnosti Udruge
Članak 9.

Radi  ostvarivanja svojih ciljeva Udruga i njene članice mogu pribavljati financijska sredstva obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti sukladno važećim propisima u RH.

Višak prihoda nad rashodima ostvaren obavljanjem gospodarske djelatnosti koristiti će se isključivo za ostvarivanje ciljeva propisanih Statutom.

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja su:

 • Organizacija i održavanje konferencija, edukativnih tečajeva, predavanja, radionica, seminara i treninga o srčanoj aritmiji i drugim srčano-žilnim bolestima.
 • Izdavačka djelatnost.
 • Trgovina na malo vlastitim proizvodima izvan prodavaonica: na štandovima i klupama izvan tržnica na malo; na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl.; putem kioska; u prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovno-pedagoških, sportskih, znanstvenih i drugih javnih ustanova te prostorima koji su proglašeni zaštićenim područjem prirode u skladu s posebnim propisima.
Ciljan/e skupina/e udruge
Članak 10.

Ciljana skupina/e Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena je/su:

 • Akademska zajednica
 • Djeca – opća populacija
 • Građani – opća populacija
 • Mladi – opća populacija
 • Odgojno - obrazovne ustanove
 • Odgojno – obrazovni djelatnici
 • Opća populacija pacijenata
 • Osobe s transplantiranim organima
 • Osobe koje boluju od kroničnih bolesti
 • Osobe koje boluju od malignih bolesti
 • Osobe s invaliditetom
 • Osobe starije životne dobi
 • Udruge i građanske inicijative
 • Umirovljenici
 • Zdravstvene ustanove
 • Ostali
III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE
Članak 11.   

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge, uz poštivanje primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata, kao i drugih akata Udruge, osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine
IV. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 12.   

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba sukladno ovom Statutu i zakonu.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članstvo u udruzi može biti redovito i počasno.

Redovnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta i drugih općih akata Udruge.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička i/ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev

Upravnom odboru Udruge koji donosi odluku o prijemu.

Članom Udruge se postaje danom upisa u popis članova.

Članak 13.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima u skladu s primjenjivim propisima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi tajnik Udruge.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • biti informirani o aktivnostima Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada tijela Udruge
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
 • plaćati članarinu.
Članak 15.   

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge
 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru Udruge,
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
 • smrću člana.
Stegovna odgovornost članova (isključenje člana Udruge)
Članak 16.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta, drugih akata Udruge i odluka tijela Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti u slučaju:

 • kršenja zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
 • nepoštivanja odredaba Statuta
 • nepoštivanja odluka tijela upravljanja Udruge
 • neizvršavanja preuzetih obveza
 • nesavjesnog izvršavanja obveza zbog čega je nastala šteta Udruzi
 • nesavjesnog i/ili nezakonitog raspolaganja imovinom Udruge
 • narušavanja ugleda Udruge
Članak 17.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče predsjednik Upravnog odbora Udruge.

Članak 18.   

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 19.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 1. opomena, ili
 2. isključenje iz Udruge.
Članak 20.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Upravnom odboru Udruge.

Upravni odbor Udruge dužan je riješiti žalbu u roku 30 dana  računajući od dana dostave žalbe predsjedniku Udruge.

Odluka Upravnog odbora Udruge o isključenju je konačna.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE
Članak 21.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 22.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge
 2. Predsjednik Udruge
 3. Prvi i drugi dopredsjednik Udruge
 4. Tajnik
 5. Upravni odbor
1. Skupština
Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan Statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice Udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 24.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi, a u skladu s odredbama ovog Statuta.

Članak 25.

Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu, a vodi ih predsjednik Udruge.

U slučaju spriječenosti predsjednika Udruge, sjednicu Skupštine vodi prvi dopredsjednik Udruge, a u slučaju pak i njegove spriječenosti drugi dopredsjednik Udruge.

Članak 26.

Skupština se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pisanim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 27.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovitih članova Udruge ili na zahtjev predsjednika Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Upravni odbor Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 28.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva prvi, zatim drugi dopredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora Udruge prema postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 29.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna najmanje 1/3  redovitih članova Udruge.

Punovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruge.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku djelovanja Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 30.

Skupština Udruge:

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava predsjednika, prvog i drugog dopredsjednika te tajnika Udruge
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora
 • bira i razrješava likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
2. Predsjednik Udruge
Članak 31.

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.

Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge između redovitih članova na mandat od pet godina. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran

Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 32.

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev, te
 • opozivom Skupštine Udruge za koji je potrebna odluka donesena većinom od 2/3 glasova svih članova Udruge.
Članak 33.

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • zastupa i predstavlja Udrugu
 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • odlučuje u stegovnom postupku radi isključenja člana Udruge u prvom stupnju,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge do vrijednosti od 20.000,00 kn (slovima: dvadeset tisuća kuna)
 • predlaže Skupštini plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.
3. Prvi i drugi dopredsjednik udruge
Članak 34.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga prvi dopredsjednik Udruge, odnosno i u slučaju njegove spriječenost drugi dopredsjednik Udruge.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na prvog i drugog dopredsjednika Udruge.

4. Upravni odbor udruge
Članak 35.

Upravni odbor sastoji se od 4 (četiri) člana koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik Udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora, dok su prvi i drugi dopredsjednik Udruge po svojoj funkciji i članovi Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od 5 godina.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati prije isteka vremena na koji su birani:

 • na vlastiti zahtjev, te
 • opozivom Skupštine Udruge za koji je potrebna odluka donesena većinom od 2/3 glasova svih članova Udruge.

Svaki član Upravnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja drugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Upravni odbor Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 •  priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine
 • saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red Skupštine, priprema materijale za Skupštinu i izvršava njene odluke
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • odlučuje o prijemu članova,
 • odlučuje o stegovnom postupku radi isključenja člana iz Udruge u drugom stupnju,
 • daje odobrenje predsjedniku Udruge za sklapanje ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji u ime i za račun Udruge iznad vrijednosti od 20.000,00 kn (slovima: dvadeset tisuća kuna)
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
 • imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija
 • odlučuje o poslovnom subjektu kod kojeg će Udruga imati otvoren žiro-račun
 • odlučuje o visini članarine
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju u pravilu dva puta godišnje.

Način sazivanja, tijek sjednica, postupak i način odlučivanja na sjednicama Upravnog odbora uređuje se poslovnikom donesenim od strane Upravnog odbora.

5. Tajnik udruge
Članak 36.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština između članova Udruge na mandat od 5 (pet) godine.

Tajnik Udruge:

 • obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi,
 • vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
 • obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine, predsjednika, prvog i drugog dopredsjednika i Upravnog odbora Udruge.
6. Druga tijela
Članak 37.

Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom.

Odluku o osnivanju tijela donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA
Članak 38.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora udruge.

Članak 39.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se pravilnikom, koji mora biti u skladu s Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
Članak 40.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor Udruge.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi koji obnašaju funkciju nekog tijela, odnosno jesu članovi kojeg tijela Udruge imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi djelatnosti Udruge, odnosno njezinih tijela i na nagradu, sve u skladu s odlukom tijela Udruge sukladno ovom Statutu.
Udruga za  potrebe djelovanja sukladno odredbama ovog statuta može osigurati radni prostor, kao i tehnička pomagala potrebna pri radu Udruge, uz plaćanje odgovarajuće naknade troškova za korištenje navedenog.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE
Članak 41.

Udruga prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,
 • odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

Likvidator udruge
Članak 42.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 43.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge na mandat od pet godina. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 44.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
Članak 45.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako u tome ne uspiju, za rješavanje sporova, Skupština može rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju. Arbitražno vijeće ili vanjski miritelj u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Članak 46.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 47.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora Udruge.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 48.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština 2/3 većinom glasova prisutnih redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 49.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Udruge koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 50.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.

Članak 51.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

Predsjednica Udruge
prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić

U Zagrebu, 15. veljače. 2021. godine

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/2014, 70/2017, 98/2019), Skupština Hrvatske udruge za aritmije „Ritam srca“, održana 17. ožujka 2022. godine donijela je:

1. IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE UDRUGE ZA ARITMIJE „RITAM SRCA“
ČLANAK 1.

Članak 29. Statuta Udruge u cijelosti se mijenja na način da isti glasi:

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno najmanje 20 redovitih članova Udruge.
Punovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruge.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku djelovanja Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine.

Ako Skupštini Udruge nije prisutno 20 redovitih članova Udruge, čeka se 60 minuta (1 sat), nakon čega se utvrđuje broj prisutnih članova te se taj broj smatra kvorumom.

Od broja prisutnih članova utvrđenih na način opisan u prethodnom stavku, natpolovična većina  prisutnih članova donosi odluke i od tog broja 2/3 prisutnih članova Skupštine donosi odluku o promjeni Statuta i prestanku djelovanja udruge.

Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

ČLANAK 2.

Članak 35. stavak 1. dopunjuje se način da isti glasi:

Upravni odbor sastoji se od 4 (četiri) člana koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik Udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora, dok su prvi i drugi dopredsjednik Udruge, kao i Tajnik Udruge po svojoj funkciji i članovi Upravnog odbora.

ČLANAK 3.

Hrvatska udruga za aritmije „Ritam srca“ će, u skladu s odredbom članka 27. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/2014, 70/2017, 98/2019), podnijeti zahtjev za upis promjena Statuta nadležnom uredu.

ČLANAK 4.

Ove izmjene i dopune Statuta udruge „Ritam srca“ stupaju na snagu danom donošenja.

Ostale odredbe Statuta ostaju u cijelosti neizmijenjene.

Zagreb, 17. ožujka 2022.